Opintojakson tavoitteena on harjoitella trikoomateriaalien ja vastaavan tyyppisten joustavien materiaalien kaavoitusta ja ompelua. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin materiaaleihin sekä opetellaan oppilaitoksen koneiden käyttöä ohjatusti. Kurssin aikana kokeillaan erilaisia materiaalien muokkausmenetelmiä kuten kankaankuviointia tai ommellen tehtävää pinnan muokkausta. Kurssilla on mahdollisuus muokata valmiskaavoja omille mitoille tai piirtää kaavat itse alusta alkaen. Vaatteet sovitetaan ohjatusti ennen ompelua. Kurssin aikana voi tehdä useampia nopeatekoisia asusteita tai yksinkertaisia vaatteita tai keskittyä yhteen vaativampaan tuotteeseen.

Opiskelija ymmärtää ohjelmistorobotiikan (RPA) perusteet ja osaa kuvata automatisoinnin eri vaiheita, sekä arvioida automatisoinnin kannattavuutta ja toimivuutta.

Opiskelija tuntee data-analytiikan peruskäsitteet, periaatteet ja tekniikat. Lisäksi opiskelija ymmärtää data-analytiikan roolin liiketoiminnassa sekä tiedostaa tiedolla johtamisen merkityksen liiketoiminnan ennustettavuuden ja tuottavuuden kehittämisessä.

The students will understand the basics of Robotic Process Automation and will be able to describe the different stages of automation, as well as to evaluate the profitability and functionality of automation.

The students will know the basic concepts, principles, and techniques of data analytics. In addition, they will understand the role of data analytics in business and will be aware of the importance of knowledge management in developing business predictability and productivity.


Itsensä johtaminen / Self-management

Opintojaksolla perehdytään itsetuntemuksen lisäämiseen sekä itsensä johtamisen keskeisiin osa-alueisiin. Opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen osana omaa kehittymistään sekä omaa ja työyhteisön hyvinvointia.

The course introduces students to increasing self-knowledge and the key areas of self-management. The students will understand the importance of self-management as a part of their development and well-being and of the work community.

Läsnä etänä / Present at a distance

Opintojaksolla pohditaan, millaista on itseohjautuvuus etätyöskentelyssä ja virtuaalisessa tiimissä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää toimivan vuorovaikutuksen ja johtamisen merkityksen etätyövälineitä käytettäessä.

During the course, the nature of self-direction in remote working and virtual teamwork is considered. After completing this course, the student understands the importance of good interaction and management when using the tools of remote working.


Lapland hike Learn platform