Ympäristönsuojelulaki (86/2000) edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Henkilösertifioinnin perustavoite (melu)

Halutaan parantaa ympäristömeluun ja asumisterveyteen liittyvien melumittausten ja raportoinnin laatua. Koulutuksella ja näyttökokeella varmistetaan ympäristömeluun sekä asumisterveyteen liittyvien melumittausten oikea suorittaminen ja näin tulosten oikeellisuus ja vertailtavuus, sekä mittaustuloksista tehtyjen analyysien ja johtopäätösten paikkansapitävyys


Luontoarvojen huominen puunkorjuussa

Tämä oppimisalusta on tarkoitettu luonnonhoitoon liittyvän tiedon ja materiaalin jakamiseen puunkorjuuyrityksiin. Tarjolla on myös harjoituksia itseopiskelun tueksi.