Summary

Itsensä johtaminen / Self-management

Opintojaksolla perehdytään itsetuntemuksen lisäämiseen sekä itsensä johtamisen keskeisiin osa-alueisiin. Opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen osana omaa kehittymistään sekä omaa ja työyhteisön hyvinvointia.

The course introduces students to increasing self-knowledge and the key areas of self-management. The students will understand the importance of self-management as a part of their development and well-being and of the work community.

Läsnä etänä / Present at a distance

Opintojaksolla pohditaan, millaista on itseohjautuvuus etätyöskentelyssä ja virtuaalisessa tiimissä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää toimivan vuorovaikutuksen ja johtamisen merkityksen etätyövälineitä käytettäessä.

During the course, the nature of self-direction in remote working and virtual teamwork is considered. After completing this course, the student understands the importance of good interaction and management when using the tools of remote working.


Time
01.03.2021 - 30.06.2022

Enroll now